Kommunal handlingsplan mal selvmord

En hjelp for kommuner til utarbeiding av:

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Hvorfor handlingsplan?

Kommunen skal forebygge, avdekke, avverge, behandle og følge opp selvskading og selvmordsforsøk. En god måte å gjøre dette på, er å lage en handlingsplan med konkrete tiltak.

Kommunens ansvar inngår som en del av kommunens sørge-for-ansvar for egne innbyggere.

Både de menneskelige og økonomiske konsekvensene er svært store når selvmord skjer. Derfor anbefales det å utarbeide en egen kommunal handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading i forkant. Denne må gjøres kjent slik at kommunen i større grad kan jobbe med forebygging. Et mål med en kommunal plan vil være å samordne de ulike tjenestene som møter mennesker med selvmordsatferd.

Foto: Nine koepfer / Unsplash

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner for forebygging av selvmord og selvskading skal sikre:

  • at kommunene har fokus på forebygging, behandling og oppfølging
  • at etterlatte og berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud

I tillegg skal planen bidra til:

  • god faglig forebygging av selvmord og selvskading i et folkehelseperspektiv
  • styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivåer.

Å sørge for tilstrekkelig planverk er et ledelsesansvar.

De Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) kan bistå i utarbeidelse av deres kommunale handlingsplan. Det finnes et RVTS i hver region.

RVTS har kompetanse om selvmordsforebygging og forebygging av selvskading, så ta gjerne kontakt med ditt regionale senter.