Kommunal handlingsplan mal selvmord

En hjelp for kommuner til utarbeiding av:

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Å komme i gang

Når man skal lage handlingsplaner, er det nyttig å se eksempler på hva andre har gjort før.

 

Tiltakene i planene vil variere etter kommunestørrelse.

Eksempler på handlingsplaner for selvmordsforebygging etter kommunestørrelse:

Bergen kommune er et eksempel på en stor kommune, med sine 270.000 innbyggere.

Se Bergen kommune sin handlingsplan. 

Askvoll er eksempel på en liten kommune, med sine 3000 innbyggere. 

Se Askvoll kommune sin handlingsplan.

Kort oversikt over trinnene ved utarbeiding av handlingsplanen:

  • Vi anbefaler at første steg er å forankre planen på politisk nivå
  • Kommunestyret/bystyret må godkjenne at det utarbeides en plan med konkrete tiltak og et tydelig mandat, samt utpeke en prosjektleder.
  • Prosjektleder oppretter en arbeidsgruppe bestående av ulike fagmiljøer i kommunen, samt samarbeid med aktuelle aktører.
  • Neste steg er at prosjektgruppen arrangerer et innspillseminar for alle aktuelle aktører.
  • Deretter jobber arbeidsgruppen videre med innspill, egne forslag og utarbeider konkrete tiltak som ønskes inn i handlingsplanen.
  • Neste steg er at forslaget til handlingsplanen med konkrete tiltak, vedtas i kommunestyret/bystyret.
  • Deretter er prosjektleder ansvarlig for å etablere en ressursgruppe som gjennomfører de konkrete tiltakene til riktig tid
  • Kommunestyret/bystyret påser at tiltakene blir gjennomført til riktig tid, i henhold til handlingsplanen.
 

Innbyggerinitiativ:

Frivillige/ideelle organisasjoner eller stiftelser/privatpersoner kan gjøre et innbyggerinitiativ. Det vil si at man samler minst 300 underskrifter av innbyggere i kommunen. Dette forplikter bystyret/kommunestyret til å behandle initiativet innen 6 måneder.

Les om hvordan det ble jobbet med innbyggerinitiativ i Bergen kommune.

Les veileder om innbyggerforslag

Etter vedtaket:

Vedtak

Når kommunen har vedtatt å utarbeide en handlingsplan mot selvmord med konkrete tiltak, er det første viktige trinnet nådd. Vedtaket må inneholde et mandat, hvilken avdeling som har ansvar for å igangsette innspillseminar og videre ansvar for å foreslå instanser som bør inviteres inn i ulike arbeidsgrupper. Det kan i tillegg inneholde tidsplan, budsjett og ramme for bruk av arbeidstid for dem som deltar i arbeidsprosessen. ​

Velge prosjektleder

Neste trinn er å velge ut en prosjektleder fra kommunen som har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det er avgjørende for prosjektet å velge en egnet prosjektleder. Ved egnethet menes at personen har gode samarbeidsevner, gjennomslagskraft, har en sentral posisjon i kommunen, får satt av nok tid til arbeidet, er i stand til å ha oversikt over hele planarbeidet – samt se til at det enkelte tiltak blir gjennomført til riktig tid.

Organisering av arbeidet

Prosjektleder må ta stilling til hvordan arbeidet skal organiseres. Hvordan skal medvirkning fra kompetansemiljø eller bruker- og pårørendeorganisasjoner være? Hvilke kommunale etater/avdelinger skal delta i planarbeidet? Spesialisthelsetjenesten kan bli en viktig samarbeidspartner i arbeidet – kan disse bidra? Skal det tiltak inn mot videregående skoler? Da er Opplæringsavdelingen hos fylkeskommunen aktuell samarbeidspartner. Det kan være lurt å involvere alle instanser som vil få oppgaver i realiseringen av planen. Da vil forankring av tiltakene og eierforholdet til selve planen kunne sikres bedre.

Opprette arbeidsgruppe

Prosjektleder oppretter en arbeidsgruppe som består av ulike kommunale tjenester som kan bli omfattet av planen, sammen med kompetansemiljø (for eksempel RVTS), helseforetak, bruker- og pårørendeorganisasjoner (for eksempel LEVE), Fylkeskommunen og andre relevante aktører.

Arrangere innspillsseminar

For å få til en god forankringer anbefaler vi at arbeidsgruppen starter med et innspillsseminar. Her inviteres offentlige og private aktører. Relevante aktører i tillegg til kommunes egne etater kan være universitet og høgskoler, regionale kompetansesentre, fylkeskommunen og frivillige organisasjoner, med flere. Det anbefales å starte med et innledende foredrag med fokus på tematikken. Her kan prosjektleder også presentere hva kommunen allerede har av selvmordsforebyggende tiltak, og hva kommunen ønsker med planen. Deretter deles deltagerne inn i innspillsgrupper, hvor hver gruppe har forhåndsbestemt gruppeleder og gruppemedlemmer. Gruppene bidrar med forslag om tiltak denne kommunen trenger for å få et selvmordstryggere samfunn. Innspillene blir samlet inn og arbeidet videreført i arbeidsgruppen(e).