Å komme i gang

Det finnes flere eksempler på kommuner som har utarbeidet kommunal handlingsplan om forebygging av selvmord og selvskading.

Bergen kommune er et eksempel som vises til flere steder på denne nettsiden. Bergen er en stor kommune med andre ressurser enn mindre kommuner. I mindre kommuner kan en eventuelt samarbeide om å utvikle interkommunale planer.

Det er viktig å forankre planen på øverst mulige politiske/administrative nivå:

  • Bystyret/kommunestyret/Administrativ ledelse i kommunen – Om initiativet kommer fra politisk/administrativ ledelse vil ofte prosessen komme i gang raskt og en kan gå videre i planarbeidet.
  • Fagmiljøer i kommunen; For eksempel psykisk helse og oppvekst – Om initiativet kommer fra ansatte i kommunen må det sikres forankring på administrativt nivå.
  • Frivillige/ideelle organisasjoner eller stiftelser/privatpersoner kan gjøre et innbyggerinitiativ*. Det vil si at man samler minst 300 underskrifter av innbyggere i kommunen. Dette forplikter bystyret/kommunestyret til å behandle initiativet innen 6 måneder**.

Etter vedtaket:

Vedtak

Når kommunen har vedtatt å utarbeide en handlingsplan mot selvmord med konkrete tiltak, er det første viktige trinnet nådd. Vedtaket må inneholde et mandat, hvilken avdeling som har ansvar for å igangsette innspillseminar og videre ansvar for å foreslå instanser som bør inviteres inn i ulike arbeidsgrupper. Det kan i tillegg inneholde tidsplan, budsjett og ramme for bruk av arbeidstid for dem som deltar i arbeidsprosessen. ​

Velge prosjektleder

Neste trinn er å velge ut en prosjektleder fra kommunen som har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det er avgjørende for prosjektet å velge en egnet prosjektleder. Ved egnethet menes at personen har gode samarbeidsevner, gjennomslagskraft, har en sentral posisjon i kommunen, får satt av nok tid til arbeidet, er i stand til å ha oversikt over hele planarbeidet – samt se til at det enkelte tiltak blir gjennomført til riktig tid.

Arrangere innspillsseminar

For å få til en god forankringer anbefaler vi å starte med et innspillsseminar. Her inviteres offentlige og private aktører. Relevante aktører i tillegg til kommunes egne etater kan være universitet og høgskoler, regionale kompetansesentre, fylkeskommunen og frivillige organisasjoner. Det anbefales å starte med et innledende foredrag med fokus på tematikken, og deretter dele deltagerne inn i innspillsgrupper. Hver gruppe har forhåndsbestemt gruppeleder og gruppemedlemmer. Innspillene blir samlet inn og arbeidet videreført i arbeidsgruppen.

Organisering av arbeidet

Kommunen må ta stilling til hvordan arbeidet skal organiseres. Hvordan skal medvirkning fra kompetansemiljø eller brukerorganisasjoner være? Hvilke kommunale etater/avdelinger skal delta i planarbeidet? Spesialisthelsetjenesten kan bli en viktig samarbeidspartner i arbeidet – kan disse bidra? Skal det tiltak inn mot videregående skoler? Da er Opplæringsavdelingen hos fylkeskommunen aktuell samarbeidspartner. Det kan være lurt å involvere alle instanser som vil få oppgaver i realiseringen av planen. Da vil forankring av tiltakene og eierforholdet til selve planen kunne sikres bedre.

© 2020 | RVTS​​ | Ved bruk av denne nettsiden aksepterer du cookies fra Google Analytics.