Kommunal handlingsplan mal selvmord

En hjelp for kommuner til utarbeiding av:

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Fra plan til handling

Når planen er vedtatt i kommune/bystyret er tiden kommet for gjennomføring.

En måte å gjøre det på er at prosjektleder danner en ressursgruppe. En ressursgruppe består av instansene som har deltatt i utarbeiding av handlingsplanen. Gruppen knytter til seg aktuelle fagmiljøer og organisasjoner som vil bidra i gjennomføringen. De skal gjennom oppfølgingsmøter sikre, koordinere og evaluere gjennomføringen av planen.

En bør sikre at ledere for fagområder som inkluderes i planen forbereder organisasjonen/avdelingen sin på gjennomføring. Dette gjøres ved at det tas inn i kompetanseplaner og budsjettprosesser.

Handlingsplanens tiltak må hvert år sikres gjennom at kommunen setter av øremerkede midler.

Enkelte større tiltak i planen kan kreve egen arbeidsgruppe for gjennomføring av disse. Det kan for eksempel være å utarbeide informasjonsmateriell/utrulling av kompetansehevingsprogram og tiltak for oppfølging av etterlatte.

Det er viktig at det kommer fram i planen hvem som er ansvarlig for det enkelte tiltak og tidsrom for gjennomføring, og hvordan det skal rapporteres på tiltakene til politiske organer.